Babylscript

Turkish Translation mappings

Contributors: Erdoğan Kürtür

English Turkish Notes
Language mode ---tr---
String delimiters "…", '…'
Decimal Separator,
alertuyar
showgöster
Keywords
function işlev
if eğer
else değilse
for döngü
while iken
return sonuç
do yap
true doğru
false yanlış
var değişken
in içinde
let ata
new yeni
try dene
case durum
null yok
this bu
with ile
break kır
throw fırlat
catch yakala
switch seçim
continue devam
debugger ayıklayıcı
instanceof türevi
typeof tipi
void metot
delete sil
default varsayılan
finally sonunda
Reserved words
int tam
byte bayt
char harf
enum liste
goto git
long uzun
const sabit
super üst
class sınıf
yield teslim
final son
float kayan
short kısa
native doğal
throws fırlatır
import ithal
double çift
static durağan
public açık
export ihraç
package paket
boolean bool
private özel
extends geliştirir
abstract soyut
volatile çokamaçlı
interface arabirim
protected korumalı
transient geçici
implements uygular
synchronized eşitlenmiş
Objects
arguments argümanlar can be a keyword
  callee   çağırılan
  length   uzunluk
  caller   çağıran
LIBRARY_SCOPE KÜTÜPHANE_KAPSAMI
Function İşlev
  name   isim
  arity   beklenen
  length   uzunluk
  prototype   ilkörnek
  arguments   argümanlar
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  apply   uygula
  call   çağır
Object Nesne
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toLocaleString   yerelMetinOlarak
  valueOf   değeri
  hasOwnProperty   kendiÖzelliğiMi
  propertyIsEnumerable   özellikListeMi
  isPrototypeOf   ilkörneğiMi
  toSource   kaynakOlarak
  __defineGetter__   __vericiTanımla__
  __defineSetter__   __atayıcıTanımla__
  __lookupGetter__   __vericiGetir__
  __lookupSetter__   __atayıcıGetir__
Error Hata
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  name   isim
  message   mesaj
  fileName   dosyaAdı
  lineNumber   satırNumarası
decodeURI çözümleBKK
decodeURIComponent çözümleBKKParçası
encodeURI kodlaBKK
encodeURIComponent kodlaBKKParçası
escape kaçır
eval çalıştır
isFinite sonluMu
isNaN sayiDegilMi
isXMLName XMLİsmiMi
parseFloat kayanÇözümle
parseInt tamÇözümle
unescape kaçırma
uneval çalıştırma
NaN SayıDeğil
Infinity Sonsuz
undefined tanımsız
ConversionError ÇevirimHatası
EvalError ÇalıştırmaHatası
RangeError AralıkHatası
ReferenceError ReferansHatası
SyntaxError SözDizimiHatası
TypeError TürHatası
URIError BKKHatası
InternalError DahiliHata
JavaException JavaHatası
Array Dizi
  length   uzunluk
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toLocaleString   yerelMetinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  join   birleştir
  reverse   evir
  sort   sırala
  push   ekle
  pop   baştanAl
  shift   kaydır
  unshift   başaEkle
  splice   dolgu
  concat   ekle
  slice   dilim
  indexOf   indisi
  lastIndexOf   sonİndisi
  every   hepsi
  filter   süz
  forEach   herbiriİçin
  map   eşle
  some   bazısı
String Metin
  length   uzunluk
  fromCharCode   harfKodundan
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  valueOf   değeri
  charAt   indistekiHarf
  charCodeAt   indistekiHarfKodu
  indexOf   indisi
  lastIndexOf   sonİndisi
  split   ayır
  substring   altMetin
  toLowerCase   küçükHaflerle
  toUpperCase   büyükHarflerle
  substr   altMtn
  concat   ekle
  slice   dilim
  bold   koyu html
  italics   eğik html
  fixed   sabitYazıtipi html
  strike   üstünüÇiz html
  small   ufak html
  big   büyük html
  blink   kırpıştır html
  sup   üstSimge html
  sub   altSimge html
  fontsize   yazıtipiBoyu html
  fontcolor   yazıtipiRengi html
  link   bağlantı html
  anchor   çapa html
  equals   eşittir
  equalsIgnoreCase   eşittirKüçükYadaBüyük
  match   yakala
  search   ara
  replace   değiştir
  localeCompare   yerelKarşılaştır
  toLocaleLowerCase   yerelUfakHarflerle
  toLocaleUpperCase   yerelBüyükkHarflerle
Boolean Boolean
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  valueOf   değeri
Number Sayı
  NaN   SayıDeğil
  POSITIVE_INFINITY   ARTI_SONSUZ
  NEGATIVE_INFINITY   EKSİ_SONSUZ
  MAX_VALUE   EN_YÜKSEK_DEĞER
  MIN_VALUE   EN_DÜŞÜK_DEĞER
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toLocaleString   yerelMetinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  valueOf   değeri
  toFixed   sabitNoktalıOlarak
  toExponential   üstelOlarak
  toPrecision   kesinOlarak
Date Tarih
  now   şimdi
  parse   çözümle
  UTC   EZK
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  toTimeString   saatMetniOlarak
  toDateString   tarihMetniOlarak
  toLocaleString   yerelMetinOlarak
  toLocaleTimeString   yerelZamanMetniOlarak
  toLocaleDateString   yerelTarihMetniOlarak
  toUTCString   metinOlarakEZK
  toSource   kaynakOlarak
  valueOf   değeri
  getTime   zamanıVer
  getYear   yılıVer
  getFullYear   tamYılıVer
  getUTCFullYear   tamYılıVerEZK
  getMonth   ayıVer
  getUTCMonth   ayıVerEZK
  getDate   tarihiVer
  getUTCDate   tarihiVerEZK
  getDay   günüVer
  getUTCDay   günüVerEZK
  getHours   saatiVer
  getUTCHours   saatiVerEZK
  getMinutes   dakikayıVer
  getUTCMinutes   dakikayıVerEZK
  getSeconds   saniyeyiVer
  getUTCSeconds   saniyeyiVerEZK
  getMilliseconds   milisaniyeVer
  getUTCMilliseconds   milisaniyeVerEZK
  getTimezoneOffset   saatDilimiGöreliKonumunuVer
  setTime   zamanıAta
  setMilliseconds   milisaniyeyiAta
  setUTCMilliseconds   milisaniyeyiAtaEZK
  setSeconds   saniyeAta
  setUTCSeconds   saniyeAtaEZK
  setMinutes   dakikaAta
  setUTCMinutes   dakikaAtaEZK
  setHours   saatAta
  setUTCHours   saatAtaEZK
  setDate   tarihAta
  setUTCDate   tarihAtaEZK
  setMonth   ayAta
  setUTCMonth   ayAtaEZK
  setFullYear   tamYılAta
  setUTCFullYear   tamYılAtaEZK
  setYear   yılAta
Math Mat
  toSource   kaynakOlarak
  abs   mutlak
  acos   akos
  asin   asin
  atan   atan
  atan2   atan2
  ceil   yukarıYuvarla
  cos   kos
  exp   eÜstü
  floor   aşağıYuvarla
  log   log
  max   büyüğü
  min   küçüğü
  pow   üssü
  random   rastgele
  round   yuvarla
  sin   sin
  sqrt   kareKökü
  tan   tan
  E   E
  PI   Pİ
  LN10   LN10
  LN2   LN2
  LOG2E   LOG2E
  LOG10E   LOG10E
  SQRT1_2   KK1_2
  SQRT2   KK2
With İle deprecated
Call Çağır deprecated
  arguments   argümanlar
  constructor   kurucu
Script Betik
  constructor   kurucu
  toString   metinOlarak
  exec   çalıştır
  compile   derle
Iterator Döngüleyici
  constructor   kurucu
  next   sonraki
  __iterator__   __döngüleyici__
StopIteration DöngüDurdur
RegExp Düzİfd
  lastIndex   sonİndis
  source   kaynak
  global   tamamında
  ignoreCase   küçükBüyükHarfDuyarsız
  multiline   çokluSatır
  compile   derle
  toString   metinOlarak
  toSource   kaynakOlarak
  exec   çalıştır
  test   sına
  prefix   önek
RegExp Matches
  index   indis
  input   girdi
Error Messages