Babylscript

Romanian Translation mappings

Contributors: Mihai Dobrescu

English Romanian Notes
Language mode ---ro---
String delimiters "…", '…', «…», „…”
Decimal Separator,
Keywords
function funcție
if dacă
else altfel
for pentru
while câttimp
return întoarce
do execută
true adevărat
false fals
var var
in în
let fie
new nou
try încearcă
case caz
null nul
this acesta
with cu
break ieșire
throw aruncă
catch prinde
switch înfuncțiede
continue continuă
debugger depanator
instanceof instanță
typeof tip
void vid
delete șterge
default implicit
finally înfiinal
Reserved words
int int
byte octet
char caracter
enum mulțime
goto mergila
long lung
const const
super super
class clasă
yield cedează
final final
float real
short scurt
native nativ
throws aruncă
import importă
double dublu
static static
public public
export exportă
package pachet
boolean bulean
private privat
extends extinde
abstract abstract
volatile volatil
interface interfață
protected protejat
transient tranzitoriu
implements implementează
synchronized sincronizat
Objects
arguments argumente can be a keyword
  callee   apelat
  length   lungime
  caller   apelant
LIBRARY_SCOPE VIZIBILITATE_BIBLIOTECĂ
Function Funcție
  name   nume
  arity   aritate
  length   lungime
  prototype   prototip
  arguments   argumente
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  apply   aplică
  call   apelează
Object Obiect
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toLocaleString   cătreȘirCaractereFormaLocală
  valueOf   valoareaA
  hasOwnProperty   areProprietateaSa
  propertyIsEnumerable   proprietateaEsteEnumerabilă
  isPrototypeOf   estePrototipAl
  toSource   cătreSursă
  __defineGetter__   __defineșteCititor__
  __defineSetter__   __defineșteScriitor__
  __lookupGetter__   __cautăCititor__
  __lookupSetter__   __cautăScriitor__
Error Eroare
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  name   nume
  message   mesaj
  fileName   numeFișier
  lineNumber   numărLinie
decodeURI decodificăURI
decodeURIComponent decodificăComponentăURI
encodeURI codificăURI
encodeURIComponent codificăComponentăURI
escape salvare
eval eval
isFinite esteFinit
isNaN esteNEN
isXMLName esteNumeXML
parseFloat parseazăReal
parseInt parseazăÎntreg
unescape dessalvare
uneval deseval
NaN NEN
Infinity Infinit
undefined nedefinit
ConversionError EroareConversie
EvalError EroareEvaluare
RangeError EroareDomeniu
ReferenceError EroareReferință
SyntaxError EroareSintaxă
TypeError EroareTip
URIError EroareURI
InternalError EroareInternă
JavaException ExcepțieJava
Array Tablou
  length   lungime
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toLocaleString   cătreȘirCaractereFormaLocală
  toSource   cătreSursă
  join   combină
  reverse   invers
  sort   sortează
  push   adaugă
  pop   scoate
  shift   deplasează
  unshift   dedeplasează
  splice   lipește
  concat   concatenează
  slice   taie
  indexOf   indexAl
  lastIndexOf   ultimulIndexAl
  every   toate
  filter   filtru
  forEach   pentruFiecare
  map   asociază
  some   câțiva
String ȘirCaractere
  length   lungime
  fromCharCode   dinCodCaracter
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  valueOf   valoareaA
  charAt   caracterLa
  charCodeAt   codCaracterLa
  indexOf   indexAl
  lastIndexOf   ultimulIndexAl
  split   separă
  substring   subșir
  toLowerCase   cătreLitereMici
  toUpperCase   cătreLitereMari
  substr   subșir
  concat   concatenează
  slice   taie
  bold   îngroșat html
  italics   aplecat html
  fixed   fixat html
  strike   tăiat html
  small   mic html
  big   mare html
  blink   clipește html
  sup   sup html
  sub   sub html
  fontsize   mărimefont html
  fontcolor   culoarefont html
  link   legătură html
  anchor   ancoră html
  equals   esteegal
  equalsIgnoreCase   esteegalIgnorăMajuscule
  match   potrivește
  search   caută
  replace   înlocuiește
  localeCompare   comparăFormaLocală
  toLocaleLowerCase   cătreLitereMiciFormaLocală
  toLocaleUpperCase   cătreLitereMariFormaLocală
Boolean Bulean
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  valueOf   valoareaA
Number Număr
  NaN   NEN
  POSITIVE_INFINITY   PLUS_INFINIT
  NEGATIVE_INFINITY   MINUS_INFINIT
  MAX_VALUE   VALOARE_MAXIMĂ
  MIN_VALUE   VALOARE_MINIMĂ
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toLocaleString   cătreȘirCaractereFormaLocală
  toSource   cătreSursă
  valueOf   valoareaA
  toFixed   cătreFixat
  toExponential   cătreExponențial
  toPrecision   cătrePrecizie
Date Data
  now   acum
  parse   parsează
  UTC   UTC
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  toTimeString   cătreTimpȘirCaractere
  toDateString   cătreDatăȘirCaractere
  toLocaleString   cătreȘirCaractereFormaLocală
  toLocaleTimeString   cătreTimpȘirCaractereFormaLocală
  toLocaleDateString   cătreDatăȘirCaractereFormaLocală
  toUTCString   cătreUTCȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  valueOf   valoareaA
  getTime   citeșteTimp
  getYear   citeșteAn
  getFullYear   citeșteAnComplet
  getUTCFullYear   citeșteAnCompletUTC
  getMonth   citeșteLună
  getUTCMonth   citeșteLunăUTC
  getDate   citeșteDată
  getUTCDate   citeșteDatăUTC
  getDay   citeșteZi
  getUTCDay   citeșteZiUTC
  getHours   citeșteOră
  getUTCHours   citeșteOrăUTC
  getMinutes   citeșteMinute
  getUTCMinutes   citeșteMinuteUTC
  getSeconds   citeșteSecunde
  getUTCSeconds   citeșteSecundeUTC
  getMilliseconds   citeșteMilisecunde
  getUTCMilliseconds   citeșteMilisecundeUTC
  getTimezoneOffset   citeșteDiferentăFusOrar
  setTime   scrieTimp
  setMilliseconds   scrieMilisecunde
  setUTCMilliseconds   scrieMilisecundeUTC
  setSeconds   scrieSecunde
  setUTCSeconds   scrieSecundeUTC
  setMinutes   scrieMinute
  setUTCMinutes   scrieMinuteUTC
  setHours   scrieOră
  setUTCHours   scrieOrăUTC
  setDate   scrieDată
  setUTCDate   scrieDatăUTC
  setMonth   scrieLună
  setUTCMonth   scrieLunăUTC
  setFullYear   scrieAnComplet
  setUTCFullYear   scrieAnCompletUTC
  setYear   scrieAn1900
Math Math
  toSource   cătreSursă
  abs   modulo
  acos   acos
  asin   asin
  atan   atan
  atan2   atan2
  ceil   ceil
  cos   cos
  exp   exp
  floor   floor
  log   log
  max   max
  min   min
  pow   putere
  random   aleator
  round   rontunjește
  sin   sin
  sqrt   radical
  tan   tan
  E   E
  PI   PI
  LN10   LN10
  LN2   LN2
  LOG2E   LOG2E
  LOG10E   LOG10E
  SQRT1_2   RADICAL1_2
  SQRT2   RADICAL2
With deprecated
Call deprecated
  arguments   argumente
  constructor   constructor
Script Script
  constructor   constructor
  toString   cătreȘirCaractere
  exec   exec
  compile   compilează
Iterator Iterator
  constructor   constructor
  next   următorul
  __iterator__   __iterator__
StopIteration OpreșteIterație
RegExp ExpRegulată
  lastIndex   ultimulIndex
  source   sursă
  global   global
  ignoreCase   ingnoraMajuscule
  multiline   multilinie
  compile   compilează
  toString   cătreȘirCaractere
  toSource   cătreSursă
  exec   exec
  test   test
  prefix   prefix
RegExp Matches
  index   indice
  input   intrare
Error Messages