Babylscript

Polish Translation mappings

Contributors: Karol Grzyb, Wojtek Galuba

English Polish Notes
Language mode ---pl---
String delimiters "…", '…', «…», »…«, ‹…›, ›…‹, ‚…‘, „…“
Decimal Separator,
alertalarmować
showpokaż
Keywords
function funkcja
if jeśli
else inaczej
for dla
while póki
return zwróc
do powtórz
true prawda
false fałsz
var zmienna
in w
let niech
new nowy
try spróbuj
case opcja
null null
this ten
with z
break przerwij
throw rzuć
catch złap
switch opcje
continue dalej
debugger debugger
instanceof jestinstancją
typeof typdla
void nic
delete usuń
default domyślnie
finally zawsze
Reserved words
int cal
byte bajt
char znak
enum wylicz
goto idz
long dług
const stała
super baza
class klasa
yield
final ostateczny
float zmprzec
short krotka
native natywna
throws rzuca
import importuj
double podw
static stat
public publ
export eksport
package pakiet
boolean logiczny
private prywatne
extends rozszerza
abstract abstrakcyjna
volatile nietrwały
interface interfejs
protected chroniony
transient ulotny
implements implementuje
synchronized synchr
Objects
arguments argumenty can be a keyword
  callee   wywołany
  length   długość
  caller   wywoływany
LIBRARY_SCOPE
Function Funkcja
  name   nazwa
  arity   ileArgum
  length   długość
  prototype   prototyp
  arguments   argumenty
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toSource   naŁańcuch
  apply   zastosuj
  call   wywołaj
Object Obiekt
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toLocaleString   naLokalnyLancuch
  valueOf   wartosc
  hasOwnProperty   maWłaściwość
  propertyIsEnumerable   właściwośćWyliczalna
  isPrototypeOf   jestPrototypem
  toSource   naŁańcuch
  __defineGetter__   __definiujOdczyt__
  __defineSetter__   __definiujZapis__
  __lookupGetter__   __znajdzOdczyt__
  __lookupSetter__   __znajdźZapis__
Error Błąd
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toSource   naŁańcuch
  name   nazwa
  message   komunikat
  fileName   nazwaPliku
  lineNumber   numerLinii
decodeURI dekodujURI
decodeURIComponent dekodujKomponentURI
encodeURI zakodujURI
encodeURIComponent zakodujKomponentURI
escape zakoduj
eval wykonaj
isFinite jestSkończony
isNaN jestNjN
isXMLName jestNazwąXML
parseFloat parsujZmprz
parseInt parsujCalk
unescape dekoduj
uneval
NaN NJL
Infinity Nieskończoność
undefined Niezdefiniowany
ConversionError BłądKonwersji
EvalError BłądWyliczenia
RangeError BłądZakresu
ReferenceError BłądReferencji
SyntaxError BłądSkładni
TypeError BładTypu
URIError BłądURI
InternalError BłądWewnętrzny
JavaException BłądJAVA
Array Tablica
  length   długość
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toLocaleString   naLokalnyLancuch
  toSource   naŁańcuch
  join   złącz
  reverse   odwróć
  sort   sortuj
  push   wsadź
  pop   zciągnij
  shift
  unshift
  splice   potnij
  concat   połącz
  slice   wycinek
  indexOf   IdeksOd
  lastIndexOf   OstatniIndeksOd
  every   każdy
  filter   filter
  forEach   dlaKażdego
  map   mapuj
  some   istnieje
String Łańcuch
  length   długość
  fromCharCode   zKoduZnaku
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toSource   naŁańcuch
  valueOf   wartosc
  charAt   znakNaPoz
  charCodeAt   kodZankuNaPoz
  indexOf   IdeksOd
  lastIndexOf   OstatniIndeksOd
  split   dziel
  substring   fragment
  toLowerCase   naMałe
  toUpperCase   naDuże
  substr   fragm
  concat   połącz
  slice   wycinek
  bold   pogrób html
  italics   pochyl html
  fixed   ustal html
  strike html
  small   mały html
  big   duży html
  blink   migaj html
  sup   gor html
  sub   dol html
  fontsize   wielktekstu html
  fontcolor   kolorfontu html
  link   link html
  anchor   miejsce html
  equals   równy
  equalsIgnoreCase   równyIgnorujWielk
  match   dopasuj
  search   szukaj
  replace   zamień
  localeCompare   porównajZLokal
  toLocaleLowerCase   naMałeZLokal
  toLocaleUpperCase   naDużeZLokal
Boolean Logiczny
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toSource   naŁańcuch
  valueOf   wartosc
Number Liczba
  NaN   NJL
  POSITIVE_INFINITY   DODATNIA_NIESKONCZONOSC
  NEGATIVE_INFINITY   UJEMNA_NIESKONCZONOSC
  MAX_VALUE   WARTOSC_MAKSYMALNA
  MIN_VALUE   WIELKOSC_MINIMALNA
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toLocaleString   naLokalnyLancuch
  toSource   naŁańcuch
  valueOf   wartosc
  toFixed   doUstPrzec
  toExponential   doNotWykl
  toPrecision   doPrecyzji
Date Data
  now   teraz
  parse   parsuj
  UTC   UTC
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  toTimeString   naŁańcuchZCzasem
  toDateString   naŁańcuchZDatą
  toLocaleString   naLokalnyLancuch
  toLocaleTimeString   naLokalnyLancuchZCzasem
  toLocaleDateString   naLokalnyŁańychZCzasem
  toUTCString   naLańcuchUTC
  toSource   naŁańcuch
  valueOf   wartosc
  getTime   zwrCzas
  getYear   zwrRok
  getFullYear   zwrPelnyRok
  getUTCFullYear   zwrPelnyRokUTC
  getMonth   zwrMiesiac
  getUTCMonth   zwrMiesiacUTC
  getDate   zwrDate
  getUTCDate   zwrDateUTC
  getDay   zwrDzień
  getUTCDay   zwrDzieńUTC
  getHours   zwrGodzinę
  getUTCHours   zwrGodzinęUTC
  getMinutes   zwrMinutę
  getUTCMinutes   zwrMinutyUTC
  getSeconds   zwrSekundy
  getUTCSeconds   zwrSekundyUTC
  getMilliseconds   zwrMilisekundy
  getUTCMilliseconds   zwrMilisekundyUTC
  getTimezoneOffset   zwrPrzesuniecieStrCzasu
  setTime   ustCzas
  setMilliseconds   ustMilisekundy
  setUTCMilliseconds   ustMilisekundyUTC
  setSeconds   ustSekundy
  setUTCSeconds   ustSekundyUTC
  setMinutes   ustMinuty
  setUTCMinutes   ustMinutyUTC
  setHours   ustGodzinę
  setUTCHours   ustGodzinęUTC
  setDate   ustDatę
  setUTCDate   ustDatęUTC
  setMonth   ustMiesiąc
  setUTCMonth   ustMiesiąćUTC
  setFullYear   ustPełnyRok
  setUTCFullYear   ustPełnyRokUTC
  setYear   ustRok
Math Matematyka
  toSource   naŁańcuch
  abs   bezwgl
  acos   acos
  asin   asin
  atan   atg
  atan2   atg2
  ceil   sufit
  cos   cos
  exp   exp
  floor   podl
  log   ln
  max   maks
  min   min
  pow   pot
  random   losowy
  round   zaokr
  sin   sin
  sqrt   pierw
  tan   tg
  E   E
  PI   PI
  LN10   ln10
  LN2   ln2
  LOG2E   LOG2E
  LOG10E   LOG10E
  SQRT1_2   PIERW1_2
  SQRT2   PIERW2
With Z deprecated
Call Wywołaj deprecated
  arguments   argumenty
  constructor   konstruktor
Script
  constructor   konstruktor
  toString   naŁańcuch
  exec   wykonaj
  compile   kompiluj
Iterator
  constructor   konstruktor
  next   nast.
  __iterator__   __iterator__
StopIteration
RegExp
  lastIndex   ostIndeks
  source   zrodlo
  global   glob
  ignoreCase   ignorujWielkZnak
  multiline   wieleLinii
  compile   kompiluj
  toString   naŁańcuch
  toSource   naŁańcuch
  exec   wykonaj
  test   test
  prefix   prefiks
RegExp Matches
  index   indeks
  input   wejście
Error Messages