Babylscript

Dutch Translation mappings

Contributors: Armand Wemelsfelder

English Dutch Notes
Language mode ---nl---
String delimiters "…", '…', ‚…‘, „…“
Decimal Separator,
alertattentie
showtoon
Keywords
function functie
if als
else anders
for voor
while zolang
return terug
do doe
true waar
false onwaar
var var
in in
let laat
new maak
try probeer
case indien
null nul
this zelf
with met
break onderbreek
throw gooi
catch vang
switch schakel
continue herhaal
debugger debugger
instanceof instantievan
typeof typevan
void leegte
delete verwijder
default overige
finally tenslotte
Reserved words
int geheel
byte byte
char teken
enum enum
goto ganaar
long lang
const const
super boven
class klasse
yield geef
final definitief
float drijvende
short kort
native intern
throws gooit
import importeer
double dubbel
static statisch
public openbaar
export exporteer
package pakket
boolean booleaans
private privé
extends vergroot
abstract abstracte
volatile vluchtig
interface raakvlak
protected beschermd
transient overgang
implements implementeert
synchronized gesynchroniseerd
Objects
arguments argumenten can be a keyword
  callee   aangeroepene
  length   lengte
  caller   aanroeper
LIBRARY_SCOPE BIBLIOTHEEK_REIKWIJDTE
Function Functie
  name   naam
  arity   argumentental
  length   lengte
  prototype   prototype
  arguments   argumenten
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  apply   pastoe
  call   roep
Object Object
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toLocaleString   naarLokaleTekenreeks
  valueOf   waardeVan
  hasOwnProperty   heeftEigenEigenschap
  propertyIsEnumerable   eigenschapIsAftelbaar
  isPrototypeOf   isPrototypeVan
  toSource   naarBroncode
  __defineGetter__   __definieerVrager__
  __defineSetter__   __definieerZetter__
  __lookupGetter__   __zoekVrager__
  __lookupSetter__   __zoekZetter__
Error Fout
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  name   naam
  message   bericht
  fileName   bestandsNaam
  lineNumber   regelNummer
decodeURI decodeerURI
decodeURIComponent decodeerURIComponent
encodeURI codeerURI
encodeURIComponent codeerURIComponent
escape codeerURL
eval evalueer
isFinite isEindig
isNaN isGeenGetal
isXMLName isXMLNaam
parseFloat ontleedDrijvende
parseInt ontleedGeheel
unescape decodeerURL
uneval deevalueer
NaN GeenGetal
Infinity Oneindigheid
undefined ongedefinieerd
ConversionError ConversieFout
EvalError EvaluatieFout
RangeError BereikFout
ReferenceError ReferentieFout
SyntaxError SyntaxisFout
TypeError TypeFout
URIError URIFout
InternalError InterneFout
JavaException JavaUitzondering
Array Rij
  length   lengte
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toLocaleString   naarLokaleTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  join   voegSamen
  reverse   keerOm
  sort   sorteer
  push   duw
  pop   trek
  shift   schuifUit
  unshift   schuifIn
  splice   splits
  concat   plak
  slice   snijd
  indexOf   indexVan
  lastIndexOf   laatsteIndexVan
  every   elke
  filter   filter
  forEach   voorElke
  map
  some   enkele
String TekenReeks
  length   lengte
  fromCharCode   vanTekenCode
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  valueOf   waardeVan
  charAt   tekenOp
  charCodeAt   tekenCodeOp
  indexOf   indexVan
  lastIndexOf   laatsteIndexVan
  split   splits
  substring   deelReeks
  toLowerCase   naarOnderkast
  toUpperCase   naarBovenkast
  substr   deelReeks
  concat   plak
  slice   snijd
  bold   dik html
  italics   schuijn html
  fixed   vast html
  strike   doorstreep html
  small   klein html
  big   groot html
  blink   knipper html
  sup   boven html
  sub   onder html
  fontsize   tekenGrootte html
  fontcolor   tekenKleur html
  link   verwijzing html
  anchor   anker html
  equals   isGelijkAan
  equalsIgnoreCase   isGelijkAanNegeerHoofdLetters
  match   vergelijk
  search   zoek
  replace   vervang
  localeCompare   lokaleVerelijking
  toLocaleLowerCase   naarLokaleOnderkast
  toLocaleUpperCase   naarLokaleBovenkast
Boolean Booleaans
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  valueOf   waardeVan
Number Getal
  NaN   GeenGetal
  POSITIVE_INFINITY   POSITIEF_ONEINDIG
  NEGATIVE_INFINITY   NEGATIEF_ONEINDIG
  MAX_VALUE   MAX_WAARDE
  MIN_VALUE   MIN_WAARDE
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toLocaleString   naarLokaleTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  valueOf   waardeVan
  toFixed   naarVasteKommaNotatie
  toExponential   naarExponentieleNotatie
  toPrecision   naarPrecisie
Date Datum
  now   nu
  parse   ontleed
  UTC   UTC
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  toTimeString   naarTijdTekenreeks
  toDateString   naarDatumTekenreeks
  toLocaleString   naarLokaleTekenreeks
  toLocaleTimeString   naarLokaleTijdTekenreeks
  toLocaleDateString   naarLokaleDatumTekenreeks
  toUTCString   naarUTCTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  valueOf   waardeVan
  getTime   vraagTijd
  getYear   vraagJaar
  getFullYear   vraagVolJaar
  getUTCFullYear   vraagUTCVolJaar
  getMonth   vraagMaand
  getUTCMonth   vraagUTCMaand
  getDate   vraagDatum
  getUTCDate   vraagUTCDatum
  getDay   vraagDag
  getUTCDay   vraagUTCDag
  getHours   vraagUren
  getUTCHours   vraagUTCUren
  getMinutes   vraagMinuten
  getUTCMinutes   vraagUTCMinuten
  getSeconds   varaagSeconden
  getUTCSeconds   vraagUTCSeconden
  getMilliseconds   vraagMilliseconden
  getUTCMilliseconds   vraagUTCMilliseconden
  getTimezoneOffset   vraagTijdzoneVerschil
  setTime   zetTijd
  setMilliseconds   zetMilliseconden
  setUTCMilliseconds   zetUTCMilliseconden
  setSeconds   zetSeconden
  setUTCSeconds   zetUTCSeconden
  setMinutes   zetMinuten
  setUTCMinutes   zetUTCMinuten
  setHours   zetUren
  setUTCHours   zetUTCUren
  setDate   zetDatum
  setUTCDate   zetUTCDatum
  setMonth   zetMaand
  setUTCMonth   zetUTCMaand
  setFullYear   zetVolJaar
  setUTCFullYear   zetUTCVolJaar
  setYear   zetJaar
Math Wiskunde
  toSource   naarBroncode
  abs   abs
  acos   arccos
  asin   arcsin
  atan   arctan
  atan2   arctan2
  ceil   plafond
  cos   cos
  exp   exp
  floor   vloer
  log   log
  max   max
  min   min
  pow   macht
  random   toeval
  round   rondAf
  sin   sin
  sqrt   wortel
  tan   tan
  E   E
  PI   PI
  LN10   LN10
  LN2   LN2
  LOG2E   LOG2E
  LOG10E   LOG10E
  SQRT1_2   WORTEL1_2
  SQRT2   WORTEL2
With Met deprecated
Call Roep deprecated
  arguments   argumenten
  constructor   schepper
Script draaiboek
  constructor   schepper
  toString   naarTekenreeks
  exec   voerUit
  compile   stelSamen
Iterator Itereerder
  constructor   schepper
  next   volgende
  __iterator__   __itereerder__
StopIteration StopIteratie
RegExp RegExp
  lastIndex   laatsteIndex
  source   bron
  global   globaal
  ignoreCase   negeerBovenkast
  multiline   meerregelig
  compile   stelSamen
  toString   naarTekenreeks
  toSource   naarBroncode
  exec   voerUit
  test   test
  prefix   voorvoegsel
RegExp Matches
  index   index
  input   invoer
Error Messages